Home

Klimalov

Kongen i statsråd har i dag oversendt forslaget til klimalov til Stortinget. Redusere klimagassutslipp. Lovforslaget er en nyskapning i norsk rett. Norge skal ifølge lovforslaget redusere klimagassutslippene med minst 40 prosent i 2030 sammenlignet med 1990 Europakommisjonen vil gjøre målet om et klimanøytralt EU innen 2050 juridisk bindende, og har lagt fram et høringsutkast til en ny klimalov. Kommisjonen skal få myndighet til å evaluere hvorvidt utviklingen går i riktig retning og at medlemslandene når klimamålene, blant annet basert på de nasjonale energi- og klimaplanene og rapportering fra Det europeiske miljøbyrået (EEA.

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 26.10.2020) Sammendrag av innhold Kommisjonen har lagt frem et forslag til en europeisk klimalov. Loven etablerer et rammeverk for gradvis reduksjon av klimagassutslipp og økning i karbonopptak (for eksempel ved økt opptak i skog eller ved karbonfangs og -lagring) i EU . Loven foreslår å lovfeste EUs klimamål for 2030 og 2050 En klimalov er et overordnet bindende rammeverk for systematisk, sektorvis gjennomføring av vedtatte målsettinger på kort og lang sikt. I Innst. 390 S (2011-2012) hadde et bredt flertall gått inn for å be regjeringen «vurdere hensiktsmessigheten» av en egen klimalov, etter forslag fra KrF. Dette ble ikke fulgt opp Fra tomme ord til en klimalov med innhold. Det danske Folketinget er i ferd med å vedta en ny, forpliktende klimalov. Norge bør følge etter ved å gjøre klimamålene rettslig bindende, innføre klimabudsjetter, innføre en handleplikt for regjeringen samt opprette et uavhengig klimaråd

Lovfester klimamål for Norge i ny klimalov - regjeringen

Europeisk klimalov - klimanøytralitet innen 2050 Det varsels også at kommisjonen planlegger et åpent arrangement om klimaloven den 28. januar 2020. For å bruke Miljødirektoratets nettsted må du ha JavaScript aktivert i nettleseren din Med den nye klimalov vil den til enhver tid siddende regering være forpligtet til at sikre virkeliggørelsen af 70 procent målet i 2030. Med den brede opbakning blandt Folketingets partier er klimaloven bindende for fremtiden. Samtidig styrkes Klimarådets rolle som uafhængig klimavagthund betydeligt Stortinget har vedtatt regjeringens forslag til Lov om klimamål (klimaloven). Formålet med loven er å fremme gjennomføring av Norges klimamål som ledd i omstilling til et lavutslippssamfunn i 2050. Loven innebærer at vedtatte klimamål for 2030 og 2050 er lovfestet. Stortinget vedtok i tillegg at regjeringen skal opprette et teknisk beregningsutvalg på klimafeltet. Arbeidet i det. Jf. tidligere lov 25 sep 1992 nr. 107.Jf. lov 17 juli 1925 nr. 11 om Svalbard. - Jf. lov 26 juni 1992 nr. 87.Jf. tidligere lover 14 jan 1837 (med tilleggslover 11 feb 1860, 14 juni 1879, 27 juli 1896, 11 apr 1900, 29 mai 1901, 9 juni 1903, 17 mai 1904, 12 juni 1906, 7 juni 1910), 30 sep 1921 nr. 2 og 3 (med tilleggslover 12 mai 1922 nr. 2, 2 juni 1922 nr. 1, 10 juli 1925 nr. 7 og 8, 22 juni. I lovgivningslaben Klimalov for kommuner skal studentene utrede en klimalov for kommuner, herunder foreslå innhold, virkeområde og avgrensning mot annet relevant lovverk. Lovforslaget skal ses i sammenheng med Lov om klimamål, hvor det framgår at Norge skal bli et lavutslippssamfunn innen 2050. I loven er lavutslippssamfunnet definert som e

AFTALE: Et bredt flertal i Folketinget er fredag aften blevet enige om en ny klimalov, der slår fast, at Danmark skal reducere udslippet af drivhusgasser med 70 procent i 2030. Formentlig den mest ambitiøse klimalov i verden, siger klimaminister Dan Jørgensen Norge har flere mål for sin klimapolitikk. Målene for 2030 og 2050 er lovfestet gjennom en ny klimalov, som trådte i kraft 1. januar 2018. Klimamålene for 2020 bygger på to forlik i Stortinget - et fra 2008 og et fra 2012. Overordnede mål for den norske klimapolitikke

KREVER KLIMALOV: Norge må lage sin egen plan dersom landet skal klare å få omstilt alle deler av samfunnet til et lavutslippssamfunn, skriver artikkelforfatterne. Her fra oljeplattformen. Forslag til EU`s nye klimalov for 2050. I dag lanserer Europakommisjonen i Brussel forslaget til den nye klimaloven som skal gjøre Europa til et karbonnøytralt kontinent innen 2050. Klimaloven, sammen med den forventede nye strategien for sirkulærøkonomien, danner grunnpilarene i EUs nye Green Deal Forslaget til klimalov legges ut på høring i dag. Første skritt under denne regjeringen ble tatt vinteren 2014-15, da Klima- og miljøministeren sendte spørsmålet om klimalov på en offentlig konsultasjonsrunde En klimalov kan derfor bli svært tøff å få gjennom, selv i et slikt scenario som det vi diskuterer nå. Samtidig, kan Bidens klimatiltak bakes inn i en omfattende grønn omstart-pakke, knyttet til budsjettdiskusjonen. Da kan det tenkes at han kan lure en del gjennom med simpelt flertall, som del av en større hestehandel

EUs nye klimalov setter retning, men er ikke nok Europakommisjonen har lagt fram et forslag til klimalov for EU. Forslaget inneholder ikke tiltakene som klimakrisen krever for å unngå mer enn 1,5 graders global oppvarming Innføring av klimalov i Norge. Det er fortsatt uklart hva en norsk klimalov vil innebære. Spørsmålet om å innføre klimalovgivning bør derfor utredes nærmere, fastslår KS i en høringsuttalelse

Forslag til ny klimalov i EU - stortinget

Forslaget til klimalov sendt Stortinget vil i ettertid bli sett på som et politisk forsøk på å etablere en juridisk binding uten holdbare vitenskapelige argumenter for betydningsfull menneskelig påvirkning. Stortingspresidentens ord om at det norske folks respekt for politikere skyldes deres åpenhet og ærlighet står dermed for fall Sverige vil gjøre det ulovlig å svikte i klimapolitikken. En ny klimalov fastslår at utslippene av klimagasser skal nulles ut innen 2045. - Det blir ulovlig å prioritere vekk klimaet, sier Sveriges klimaminister Isabella Lövin. Den svenske regjeringen la torsdag fram et forslag til klimalov som. En juridisk bindende klimalov; EU skal være klimanøytralt innen 2050. Nye skatter, som for eksempel en karbon-grenseskatt som kan pålegges selskaper utenfor EU. Dette er for at mer forurensende selskaper ikke skal utkonkurrere EU, som vil ha strengere klimakrav

DEBATT Debatt: Klimalov Forslaget til klimalov er ikke verdt papiret det er skrevet på Det klima- og miljøminister Vidar Helgesen presenterte på tirsdag er totalt meningsløst Regjeringens forslag til klimalov er blitt dårlig mottatt av WWF, som har stått i spissen for arbeidet for en slik lov også i Norge. Steinar Høiback, som for to år siden var med å utarbeide Besteforeldreaksjonens høringsuttalelse om klimalov, er enig i at det som nå er lagt fram virker for lite ambisiøst Fredag inngikk et bredt politisk flertall i det danske Folketinget en avtale om å innføre en klimalov som skal kutte 70 prosent av utslippene av klimagasser innen 2030, melder DR.dk. Kun Liberal. For å sikre at EU når målene har Kommisjonen foreslått en egen klimalov. Den behandles nå av EU-parlamentet, og det var her de folkevalgte i forrige uke stemte for å skjerpe målene og stemte mot at kuttene kan gjøres utenfor EU D. Finansiering af klimalov og Klimaråd Udgifterne til Klimarådet, herunder til sekretariatet og øvrige klimalovsaktiviteter, samt opnormering af Energistyrelsens arbejde med nationalt klima fastlægges til 12 mio. kr. årligt, hvoraf 3 mio. kr. årligt tilføres til Energistyrelsen. Udgifterne finansieres som led i udarbejdelsen af FFL15

Europeisk klimalov europalo

27. september 2016 kl. 16:11 Forslag til klimalov på høring. Regjeringen vil lovfeste at Norge skal bli et lavutslippssamfunn i 2050 og har sendt et forslag til klimalov ut på høring, melder NTB 6 thoughts on Klimarealistenes høringsnotat til ny klimalov Harald Kvalheim says: 10. februar 2015 at 02:32 Kanskje det burde settes i gang en e-mail kampanje, hvor alle kopierer uttalelsen og sender den til miljødepartementet med anbefaling om at det bør hentes inn uttalelser fra uavhengige ekseperter,. Greenpeace er verdens største uavhengige miljøorganisasjon. Vi jobber verden rundt for å tvinge myndigheter og selskaper til å ta ansvar for klima og miljø Ingun Bjerke fra Stange på Hedmarken skriver på rim og dialekt. l kveld er det lysmarkering på Hamar, og hun skal holde appell - som du kan se og høre på video allerede. Som bestemor til seks, og mor til tre, synes hun det er viktig å markere seg Naturressurslunsj: Klimalov for kommunene - presentasjon av undervisningsmetoden lovlab Presentasjon av undervisningsmetoden lovlab i lovgivningslære ved førsteamanuensis Jon Christian Fløysvik Nordrum . Tid og sted: 10. jan. 2020 12:00-13.

Klimalov - Kristelig Folkepart

Klimalov - Energi og Klim

 1. Gruppa er i utgangspunktet positive til forslaget om å innføre en klimalov, men finner ikke å kunne støtte regjeringens forslag, skriver forskerne i sitt høringssvar.Klimalovforslaget ble sendt ut på høring i slutten av september
 2. Mens regjeringen nøler, krever opposisjonen utredning av klimalov. - Vi trenger juridiske forpliktelser, sier KrF-leder Knut Arild Hareide
 3. Norge trenger en klimalov Norsk klimapolitikk mangler ikke ambisiøse målsettinger. Det som mangler er gjennomføring av de målene som er vedtatt
 4. ister Vidar Helgesen legger frem Norges første klimalov. Loven støttes av Venstre og KrF, men slaktes av miljøbevegelsen og opposisjonen
 5. isteren inviterte 12.te januar 2015 til et høringsmøte. Videoopptak av møtet finner du her
 6. Klimalov. Reduktion af drivhusgasser. Danmark skal reducere drivhusgasudledningerne med 70 pct. i 2030 ift. 1990. Klimaneutralitet. Danmark skal senest i 2050 ikke udlede flere drivhusgasser end der optages. EU: 2020-mål. De danske drivhusgasudledninger fra bygninger, landbrug og transport. Skal reduceres med 20 procent fra 2005 til 202
 7. Norge må snarest mulig innfører en klimalov som lovfester vedtatte nasjonale klimamål, slik Danmark, Storbritannia og Mexico har gjort. En klimalov vil gi tydelige, forpliktende og langsiktige signaler til næringsliv, industri, offentlig virksomhet og politikere om at Norge tar klimautfordringen på alvor og at vi er på vei mot et grønt og bærekraftig samfunn

Veikart EUs klimalov - Miljødirektorate

Greta Thunberg på EU-møte før klimalov legges fram Greta Thunbergs skolestreik høsten 2018 satte i gang en ny bølge av klimaaktivisme verden over. Den nye bølgen rommer flere negative følelser enn tidligere, og det er et rom for å ikke være bare optimistisk og ha løsninger, mener skribent Dougald Hine Klimaaktivist Greta Thunberg deltok på EU-kommisjonens møte onsdag, rett før den legger fram sitt forslag til ny klimalov. Forslaget har allerede fått kritikk Klimaaktivist Greta Thunberg deltok på Europakommisjonens møte onsdag, rett før den legger frem sitt forslag til ny klimalov. Thunberg er kritisk til forslaget En ny klimalov ble banket gjennom i Stortinget fredag. Loven sier at utslippsnivået skal reduseres med minst 40 prosent i 2030

En klimalov vil gi langsiktige rammer for samfunnsutviklingen, skriver Stiftelsen i høringssvaret. «Norske klimautslipp må reduseres kraftig de kommende tiårene. Langsiktighet, forutsigbarhet og handling på tvers av ulike sektorer er helt nødvendig for å oppnå en nødvendig samfunnsomlegging 05/03/2020 Lansering av EUs klimalov . Andreas Løhren Det grønne skiftet, Energi & klima, Front Page. Den 4. mars presenterte Europakommisjonen sitt forslag til en lov om klimanøytralitet for Europa innen 2050, og en Europeisk Klimapakt er lagt ut på høring som norske kommuner, fylkeskommuner, universiteter og andre regionale aktører kan sende innspill til En klimalov vil gjøre klimapolitikken mye mer forpliktende, sier miljøorganisasjonens leder Nina Jensen. Storbritannia har hatt en slik klimalov siden 2008 og Danmark og Sverige utreder det. I et forslag til klimalov denne våren var dette økt til minimum 50 prosent, men tallet var ikke spesifisert nærmere. Når von der Leyen holder sin første årstale onsdag, skal hun både oppsummere hvordan det har gått siden hun tok over ledelsen av kommisjonen i fjor høst, og hun skal stake ut kursen videre Storbritannia fikk sin klimalov i 2008. I denne rapporten kan du lese hvordan loven kom på plass og hva den har gjort for det britiske samfunnet. Norsk klimastiftelse er Norges grønne tankesmie. Vi sprer kunnskap og ideer til et bredt publikum om klimaendringer og klimaløsninger

Bred aftale om ambitiøs og bindende klimalov

Video: Sak - stortinget.n

Lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven) - Lovdat

 1. EUs klimalov presenteres i dag. Greta og 33 andre aktivister hudfletter politikernes nåværende klimamål Vi må rett og slett slutte med å gjøre visse ting. Selv om det betyr at vi må endre økonomien vår, heter det i det åpne brevet til EU
 2. Greta Thunberg på EU-møte før klimalov legges fram. Klimaaktivist Greta Thunberg deltok på EU-kommisjonens møte onsdag, rett før den legger fram sitt forslag til ny klimalov. Forslaget har allerede fått kritikk
 3. En norsk klimalov bør inneholde lovfestede mål for utslippsreduksjoner på kort sikt (f. eks kommende stortingsperiode) og lang sikt (f. eks 2030 og 2050), bør inneholde mål for de ulike sektorene, og den politiske ledelsen for de ulike departement må kunne stilles juridisk til ansvar om målsetningene ikke blir fulgt opp
 4. EUs klimalov presentert EUs klimalov presentert. Fagartikkel, Energibruk og klima . Foto: Communautés européennes 2004 - EP EU ønsker å lovfeste klimanøytralitet for år 2050. Det blir gjort gjennom et forslag til forordning som nå skal stemmes over i Europaparlamentet og i Rådet. Del denne siden: Facebook

Riksdagen har nylig vedtatt et klimapolitisk rammeverk for Sverige der en klimalov inngår. Proposisjonen ble levert av regjeringen 14. mars i år. Rammeverket bygger på en parlamentarisk avtale fra i fjor, og består av nye klimamål, en klimalov og et klimapolitisk råd. Avtalen er mellom Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Moderaterna, Liberalerna, Centerpartiet och Kristdemokraterna, og. Forslag til klimalov Regjeringens forslag til klimalov er nå til høring. Norges forpliktelse under Paris avtalen for 2030 og målet om at landet skal bli et lavutslippssamfunn i 2050 er foreslått lovfestet. Vi mener at klimaloven ikke går langt nok i å definere målene for norsk klimapolitikk. Det e Europakommisjonen presenterte nylig sitt utkast til ny klimalov som skal lovfeste EUs mål om å nå klimanøytralitet innen 2050. Miljøaktivister er kritiske til at EU utsetter å øke ambisjonsmålene for 2030 fra 40 til 50% Norden bør få en fælles klimalov, som er bindende for alle de nordiske lande. Det er ikke nok med landenes egne nationale love, siger Sofia Geisler, som er grønlandsk medlem af Nordisk Råd

Ekspert: Klimalov skal sætte rammer årtier frem

KLIMALOV: Klima- og miljødepartementet har spurt om det er en fordel at Norge får sin egen klimalov. Høringsuttalelsen fra NTNU er klar. Konklusjonen er: Ja. Om en slik lov er god. Uttalelsen er signert prorektor forskning Kari Melby og Annik Magerholm Fet, som er leder for satsningsområdet «Bærekraft og samfunnsutvikling» ved NTNU Klimaaktivist Greta Thunberg deltok på EU-kommisjonens møte onsdag, rett før den legger fram sitt forslag til ny klimalov. Thunberg er kritisk til forslaget I det siste forslaget til ny tysk klimalov er flere av de mest ambisiøse målene fjernet, ifølge magasinet Der Spiegel. Loven skal etter planen vedtas onsdag. Flere målsettinger som tidligere er diskutert av de tyske regjeringspartiene, er nå angivelig strøket fra lovforslaget. Ett eksempel er ambisjonen om å bli klimanøytral innen 2050

Klimaaktivist Greta Thunberg deltok på EU-kommisjonens møte onsdag, rett før den legger fram sitt forslag til ny klimalov. Forslaget har allerede fått kritikk. 17-åringen er en av flere som allerede har kritisert det som har lekket ut om forslaget. Som en del av EUs klimainnsats skal det blant ann I juni 2020 fik Danmark en juridisk bindende klimalov, efter at regeringen med andre partier blev enige om en sådan i december 2019. Nu er EU-landene også blevet enige om en klimalov, der dog skal forhandles først med EU-Parlamentet. Foto: Niels Christian Vilmann/Ritzau Scanpix 23. oktober 2020.

 1. Europakommisjonen presenterte nylig sitt utkast til ny klimalov som skal lovfeste EUs mål om å nå klimanøytralitet innen 2050. Miljøaktivister er kritiske til at EU utsetter å øke ambisjonsmålene for 2030 fra 40 til 50%. Den 4. mars presenterte kommisjonspresident Ursula von der Leyen utkastet til EUs nye klimalov som hun refererte til som hjerte
 2. En klimalov kan være et slikt virkemiddel. Tankesmien Agenda mener en forpliktende lov kan bidra til å rydde opp i et fragmentert regelverk, synliggjøre hvilke utslipps-kutt som skal tas hjemme, skape forutsigbarhet både i politikken og næringslivet, og bidra til at klimautfordringene ikke blir et problem vi skyver foran oss
 3. st 40 prosent i 2030
 4. Politikere og miljøvernere frykter at Norge får en svak klimalov fordi Klima- og miljødepartementet vil lage loven selv uten å nedsette et eksternt ekspertutvalg for å gjøre jobben
Grieg og Aarskog fronter krav om streng klimalov

Norge fikk klimaloven Rasmus Hansson lovet da han kom inn på Stortinget. Endelig er det ulovlig å bryte klimaløftene - som både den rødgrønne og dagens regjering har gjort. Nå skal vi jobbe. CICERO har i dag levert sin høringsuttalelse til forslag om ny klimalov. Det er Stortinget som har bedt regjeringen om å utarbeide en slik lov, inspirert av klimalovene som Storbritannia og flere nordiske land har innført de siste årene Caritas krever sammen med 22 andre organisasjoner endringer i regjeringens forslag til klimalov. - Norge har bygd opp et av verdens største fond basert på inntekter fra eksport av olje og har derfor både et stort ansvar og evne til å bidra med midler til klimatilpasning o Lov om klimamål (klimaloven) lovfester Norges klimamål for 2030 og 2050. Regjeringen må rapportere årlig til Stortinget om arbeidet for å nå Norges klimamål Borgerforslag.dk er oprettet af Folketinget for at håndtere ordningen om borgerforslag. Her kan du stille borgerforslag, finde forslag, som andre har stillet, og støtte borgerforslag

Klimalov utsatt i USA . Offentliggjøringen av forslaget til amerikansk klimalov er blitt utsatt, opplyser den demokratiske senatoren John Kerry Norge har vedtatt klimalov. Stortinget har nå vedtatt forslaget om en klimalov. Av Stine Strander Fredag 02.06 2017. Del. Loven krever blant annet at regjeringen må beregne klimaeffekten av statsbudsjettet og at Norges klimamål må oppdateres hvert femte år. Del. Flere saker

Mandat for JOU om klimalov for kommuner Oppdraget . I lovgiviningslaben Klimalov for kommuner skal studentene utrede en klimalov for kommuner, herunder foreslå innhold, virkeområde og avgrensning mot annet relevant lovverk.. Lovforslaget skal ses i sammenheng med Lov om klimamål, hvor det framgår at Norge skal bli et lavutslippssamfunn innen 2050 Høringsuttalelse - Forslag til ny klimalov. Vi viser til Klima- og miljødepartementets høringsbrev datert 27.09.2016 hvor det bes om høringsinstansenes syn på forslaget til ny klimalov. Jussformidlingen stiller seg i hovedsak positiv til forslaget om ny klimalov Bjerknessenteret leverte i dag sitt innspill til regjeringens forslag om ny Lov om klimamål. Innspillet vektlegger derfor særlig operasjonalisering og tallfesting av mål som en sentralt hjørnestein for en framtidsrettet klimalov Regjeringens forslag til ny klimalov kan undergrave Parisavtalen og utvanne Grunnloven, mener forskergruppa Concerned Scientists Norway

Norge trenger en god klimalov

Regeringen lander bred aftale om ny klimalov: I dag har

Nærmere en god klimalov. Foto: Sveinung Bråthen. Det er nå litt over ett år siden Stortinget vedtok at Norge skulle få en egen klimalov. Venstre er svært fornøyde med gårsdagens innstilling fra energi- og miljøkomiteen om hva den skal inneholde. Publisert 8. juni 2016 av Idunn Helle. Dele Om Retsinformation.dk er indgangen til det fælles statslige retsinformationssystem, der giver adgang til alle gældende love, bekendtgørelser og cirkulærer m.v. Der er også adgang til Folketingets dokumenter og beretninger fra Folketingets Ombudsmand Forslag til klimalov - høring Paris-avtalen under FNs klimakonvensjon utgjør en ny ramme for det internasjonale samfunnets klimainnsats. Avtalens overordnede mål om å holde den globale temperaturstigningen godt under 2°C, og helst under 1,5°C, etablerer den globale målestokken som klimapolitikken både i Norge og andr 3. september skød regeringen processen om en ny klimalov i gang i Amager Strandpark. Nu er loven vedtaget. (Foto: Niels Christian Vilmann/Ritzau Scanpix) VEDTAGET: Et bredt flertal i Folketinget har nu vedtaget klimaloven med målet om, at Danmark skal mindske udledningen af drivhusgasser med 70. Vil ha kutt i klimautslipp på hjemmebane. Det er ikke bare miljøbevegelsen som ønsker at Norge skal ta utsliputt hjemme, og som mener at en klimalov er et godt verktøy for dette. Også næringslivet ser mulighetene i en styrt omstilling mot lavutslippssamfunnet - deriblant selskapene Asko, Umoe, Grieg Gruppen, Marine Harvest og Storebrand

Når det bedste bliver det godes værste fjende • Kommagasinet

Statoil er blant de som tar størst risiko i sine investeringer, når investeringsbanken HSBC gjør sine risikoanalyser, skriver Nina Jensen i energikommentaren ForUM ble opprettet i 1993 for å overvåke oppfølgingen av FNs toppmøte om miljø og utvikling, den såkalte Rio-konferansen (UNCED) i 1992. ForUMs røtter går tilbake til 1988, da Felleskampanjen for jordas miljø og utvikling ble opprettet. Felleskampanjen skulle skape bredt folkelig engasjement for en bærekraftig utvikling og var et samlingspunkt for over 100 norske organisasjoner i. Miljøorganisasjonen WWF mener det er for stor avstand mellom mål og konkrete tiltak, i den nylig fremlagte Klimameldingen. Miljøvernerne ønsker seg derfor en egen klimalov, med sanksjonsmuligheter, dersom utslippsmålene ikke følges opp i praksis. Regjeringen lover å vurdere saken Infografik om Danmarks klimalov. Klimapolitisk redegørelse Hvert år skal energi-, forsynings og klimaministeren levere en klimapolitisk redegørelse til Folketinget, som giver en status for Danmarks udledning af drivhusgasser, og hvordan vi overholder de internationale klimaaftaler Miljøpartiet De Grønne jobber hver dag for å skape lokalsamunn som er bra for både mennesker og miljø. Les mer om vår politikk

Norges klimamål - naturvernforbundet

 1. Tross utbredt pessimisme mener flere ledende demokrater at arbeidet med en ny amerikansk klimalov er på god vei
 2. om klimalov af 6. december 2019 mellem regeringen (So-cialdemokratiet), Venstre, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Det Konser-vative Folkeparti og Alternativet (herefter benævnt: aftale om klimalov). Aftalen indeholder nedenstående hovedelementer. Den fulde aftaletekst fremgår af aftale om klimalov
 3. hjelp miljØpartiet de grØnne bygge et sterkt parti som vil gi deg og kommende generasjoner en god fremtid
 4. Vi vil gjerne vise deg en beskrivelse her, men området du ser på lar oss ikke gjøre det
 5. Akademikernes høringsuttalelse - Forslag til klimalov Dato for vårt høringssvar: 14. desember, 2016 Akademikernes høringsuttalelse - Forslag til klimalov. Først og fremst er Akademikerne positive til en egen klimalov i Norge. Mye tyder på at Norge ikke vil nå klimamålene som Stortinget har vedtatt
Her mister Pape tålmodigheden med Paludan: - Du skal væreMette Frederiksen vil ændre den danske model - TV 2

Debatt: klimalov - Norge må ta ansvar for egne utslip

Barack Obama fikk ikke vedtatt noen klimalov da Demokratene kontrollerte begge kamre, på grunn av vegring fra partifeller fra stater med stor fossilbasert industri. Enkeltstater kan dessuten ta egne valg i klimapolitikken, slik for eksempel California har gjort over lengre tid En klimalov som ikke skal ha noen rettslige konsekvenser, og som ikke har noen håndhevingsmekanismer, oppfyller ikke minimumskriteriene som bør stilles til en klimalov. (sign) Styret i Concerned Scientists Norway ved styreleder Beate Sjåfjel

Forslag til EU`s nye klimalov for 2050 - Avfall Norg

En klimalov vil bøte på dette, og skape et demokratisk engasjement for klima- og miljøspørsmål. Ressurshensyn. Concerned students er positive til et forslag om klimalov. Det er likevel viktig at arbeidet med denne ikke blir en sovepute. Vi trenger handling fremfor bedøvelsesmiddel for samvittigheten En klimalov er nødvendig og vil gi klar merverdi. I forbindelse med behandlingen av klimameldingen (Meld.St. 21 (2011-2012) Norsk klimapolitikk), ba flertallet i Stortingets energi- og miljøkomité regjeringen om å utrede hensiktsmessigheten av en klimalov i Norge basert på erfaringer med dagens lovgiving og virkemiddelbruk Den kommer til å foreslå revideringer innen juni 2021 i alle relevante politikkinstrument der det er nødvendig, for å nå utslippsmålene; Kvotemarkedet (bl.a inkludering av shipping- og flyindustrien), fornybar energi, energieffektivisering, energiskatter, utsliprav til biler og skog- og arealbruk med mer. Kommisjonen har foreslått å inkludere 2030-målene i EUs klimalov

Regeringen vil indføre stopprøve i 0

Klimalov på høring - regjeringen

Forslag til ny klimalov kan spænde ben for nye klimatilpasningsprojekter Det er positivt, at en politisk aftale fra maj 2020 om klimasikring vil gøre indsatsen mere helhedsorienteret. Men i lovforslaget lægges der op til effektiviseringskrav, bureaukrati, en forjaget implementering og manglende værktøjer til at håndtere terrænnært grundvand «Norge skal ha en klimalov,»sa Rasmus Hansson fra Miljøpartiet De Grønne i et NRK- intervju dagen etter forrige Stortingsvalg. Senterpartiet, Kristelig Folkeparti, Venstre og Sosialistisk Venstreparti har alle vært frustrert over klimatiltak som ikke gjennomføres til tross for Parisavtalen og klimaforliket. Vedtaket sier at utslippsnivået i 2030 skal reduseres med minst 40 prosent fra. Frykter ny klimalov. Både politikere og miljøvernere frykter Norge nå kommer til å få en svak klimalov. Av Patrick Honningsvåg Tirsdag 30.06 2015. Del. Grunnen er at Klima- og miljødepartementet dropper eksperter som kommer med en anbefaling når loven skal lages Forslag til klimalov ikke god nok. Første utkast til USAs nye klimalov ble vedtatt i går. Loven er en milepæl i det amerikanske klimaarbeidet, men den er langt fra god nok. Forslag til klimalov ikke god nok. Publisert den 22. mai, 2009 av Håvard Lundberg. Photo: (Foto: Joyce N. Boghosian/White House Stortinget vil ha klimalov. Bare Frp stemte nei. Maren Esmark i Naturvernforbundet aksjonerte sammen med Natur og ungdom utenfor statsministerboligen da regjeringen i begynnelsen av februar la fram forslag til nye klimamål

Mette Frederiksen: Børn og unge kræver klimahandling af os

Ekspertintervjuet: Tre mulige utfall av USA-valget

Forslaget implementerer aftalen om en klimalov, der blev indgået mellem regeringen (Socialdemokratiet), Venstre, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti og Alternativet. Forslaget indeholder mål om en reduktion af drivhusgasudledningen på 70 pct. i 2030 i forhold til i 1990 2 Der er brug for en ny klimalov, der favner alle udledninger, det nuværende 70- procentsmål overser. Det stiller Frie Grønne lovforslag om og vil dermed skabe et nyt nationalt CO-regnskab og reduktionsmål, der tæller udledninger fra shipping, flytrafik og import af varer fra udlandet med. Klimarådet anerkender problemstillingen, men tvivler på løsningen Vi ønsker en grøn omstilling af Danmark, der samlet set ikke koster vækst og arbejdspladser.. Vi skal udvikle vores samfund. Ikke afvikle det. Det er helt centra lt, hvis vi skal kunne give vores høje levestandard videre til vores børn. Konservative aftryk på den nye klimalov. Før valget sagde vi, at der var behov for en ny klimalov, et styrket klimaråd, bindende mål og inddragelse af. Klimalov krever økt tempo i elektrifisering. Regjeringens forslag til klimalov vil øke behovet for elektrifisering, særlig av transportsektoren i Norge. Tore Halvorsen; onsdag 5. april 2017 - 07:04. Kilde: Energi Norge

 • Fransk cognac typer.
 • Start the language assessment.
 • When was the gulf war.
 • Iglow i butikk oslo.
 • Yamilet ayala gonzález ramón ayala.
 • Glashaus worbis tickets.
 • Å leve sammen med en som er deprimert.
 • Hvorfor heter det palmesøndag.
 • Hvem leder europarådet.
 • Snö byrå a.
 • Best vlogging camera.
 • Mannheim sandhofen media markt.
 • Verben konjugieren plusquamperfekt.
 • Matportalen næringsstoffer.
 • Plutselig dårlig hørsel hos barn.
 • Werbeslogans reisen.
 • Portugisisk øygruppe.
 • Apple tv gen 2.
 • Halloween stolberg burg 2017.
 • Hva er grovt brød.
 • E biljett check my trip.
 • Avontuur spelletjes.
 • Fisk baby.
 • Scharbeutz unternehmungen mit kindern.
 • How to get a crown on musically.
 • Europaller gis bort.
 • Peter singer aktiv dødshjelp.
 • Two wheels heidelberg.
 • Leie lokale snarøya.
 • Hustall matte.
 • Arabisk gryte med kjøttfarse.
 • Pushwagner utstilling oslo.
 • Studio pilates møllendalsveien.
 • Goedkoop tanken vrijdag.
 • Jay z 4:44 lyrics.
 • Palmesus youtube.
 • Kongsvinger bilsenter.
 • Biltema drivhus.
 • Vw zeichen alt.
 • Tor erling staff syk.
 • Www bath.