Home

Virksomhetsoverdragelse rettigheter

Reglene om virksomhetsoverdragelse finnes i kapittel 16 i arbeidsmiljøloven. Hvilke rettigheter er vernet? De rettigheter og plikter som gjaldt mellom den ansatte og den opprinnelige arbeidsgiver på overdragelsestidspunktet skal respekteres av ny arbeidsgiver. Dette kan være lettere sagt en gjort. Ikke alle ansatte har skriftlige arbeidsavtaler En virksomhetsoverdragelse kan også ha andre rettslige sider som bør vurderes, f. eks. konkurranserettslige-, skatterettslige- og selskapsrettslige konsekvenser. Dersom bedriften står overfor en potensiell virksomhetsoverdragelse, enten som overdrager (tidligere arbeidsgiver) eller overtaker (ny arbeidsgiver), anbefaler vi at dere tar kontakt med advokat for juridisk bistand Virksomhetsoverdragelse er regulert i arbeidsmiljøloven. Hensikten med reglene er å sikre at arbeidstakernes betingelser ikke endres på grunn av overdragelsen. Virksomhetsoverdragelse og ansattes rettigheter. Ved virksomhetsoverdragelse overtar ny eier/driver i utgangspunktet alle ansatte med deres avtalte vilkår Arbeidstakers rettigheter ved overføringen Forutsatt at det dreier seg om en virksomhetsoverdragelse etter arbeidsmiljøloven, kommer en rekke regler, som har til hensikt å verne arbeidstakeren i den konkrete situasjon, til anvendelse Arbeidstakers rettigheter ved virksomhetsoverdragelse By Eivind Arntsen / In Nyheter , Virksomhetsoverdragelse / 22. februar 2014 Virksomhehetsoverdragelse er når en offentlig eller privat virksomhet, eller en selvstendig del av en virksomhet, overføres til ny eier og arbeidsgiver

AMLbehandler de ansattes rettigheter ved virksomhetsoverdragelse i eget kapittel (AML16, fra § 16-1 - til og med § 16-7). Reglene bygger på EU-direktiv som skal motvirke uheldige nasjonale forskjeller i forhold til det europeiske fellesmarkedet. Avgjørelser fra EU-domstolen vil derfor være relevante rettskilder i saker på dette området Arbeidstakernes rettigheter ved virksomhetsoverdragelse (§§ 16-1 - 16-7) § 16-1.Hva kapitlet omfatter. Av: Advokat Eivind Arntsen Publisert:18/03/2015 Sist endret på: 21/03/2015 Dette kapittel kommer til anvendelse ved overdragelse av en virksomhet eller del av virksomhet til en annen arbeidsgiver. Med. Man står normalt overfor en virksomhetsoverdragelse hvis man innenfor et av selskapets forretningsområder selger ut alle rettigheter og alt utstyr (innmatssalg), hvis man slår sammen to selskaper ved en fusjon eller alternativt splitter opp selskapet i flere enheter ved en fisjon Virksomhetsoverdragelse: Hva er det? Når en virksomhet eller en del av en virksomhet skal overdras fra en arbeidsgiver til en annen, kan dette få betydning for de ansatte.Bestemmelser om dette er nedfelt i arbeidsmiljøloven kapittel 16, men loven må tolkes og anvendes i lys av norsk og utenlandsk rettspraksis (EU-domstolen)

Landsdekkende bistand · Din sak i fokus · Snakk med oss på vide

Virksomhetsoverdragelse - Arbeidstilsyne

 1. Kapittel 16. Arbeidstakernes rettigheter ved virksomhetsoverdragelse (§§ 16-1 - 16-7) § 16-1. Hva kapitlet omfatter § 16-2. Lønns- og arbeidsvilkår § 16-3. Reservasjonsrett mv. § 16-4. Vern mot oppsigelse § 16-5. Informasjon og drøfting med tillitsvalgte § 16-6. Informasjon til arbeidstakerne § 16-7. Representasjon . Kapittel 17
 2. Ansattes rettigheter ved virksomhetsoverdragelse? Ved virksomhetsoverdragelse er utgangspunktet at den ansattes lønns- og arbeidsvilkår skal overføres til ny arbeidsgiver. Man har følgelig krav på å beholde samme lønnsnivå og frynsegoder, selv om slike goder ikke praktiseres hos den nye arbeidsgiveren
 3. Rettigheter og plikter overføres. Hovedregelen ved en virksomhetsoverdragelse er at tidligere arbeidsgivers rettigheter og plikter som følger av arbeidsavtalen eller av arbeidsforholdet, overføres til den nye arbeidsgiveren. Dette innebærer for eksempel at arbeidstaker har rett på å samme lønn etter overdragelsen
 4. Vi skal også se på hvilke plikter en virksomhetsoverdragelse medfører for kjøper og selger, samt hvilke rettigheter arbeidstakerne som omfattes av virksomhetsoverdragelsen har. 2. Når er transaksjonen en virksomhetsoverdragelse? Vilkårene for at en overdragelse er en virksomhetsoverdragelse er angitt i arbeidsmiljøloven § 16-1 første ledd

I tillegg gjelder heller ikke arbeidsmiljølovens bestemmelser om virksomhetsoverdragelse dersom en virksomhet helt eller delvis blir overført fra et konkursbo. Les også: Due Diligence ved salg av virksomhet. De ansattes rettigheter. Ved virksomhetsoverdragelse, har arbeidstaker rett til fortsatt ansettelse hos den nye arbeidsgiveren Bestemmelsene om virksomhetsoverdragelse i arbeidsmiljøloven er en direkte følge av EØS-avtalen og bygger på EU-direktiver. Det er således felles europeiske regler som gjelder. Dette betyr at norske virksomheter som et utgangspunkt har de samme forpliktelser overfor ansatte for eksempel i baltiske land eller i Sør-Europa som de har overfor norske ansatte ved virksomhetsoverdragelse Hva skjer med AFP-rettigheter ved virksomhetsoverdragelse når erverver ikke har tariffavtale som gir tilsvarende rettigheter? Kandidatnummer: 517 Leveringsfrist: 25.11.2013 Antall ord: 16 22 Ansattes rettigheter i virksomhetsoverdragelse - tap av AFP gir valgrett Høyesterett avsa torsdag 11. oktober 2018 dom i saken mellom DNB Næringseiendom AS og en arbeidstaker, der spørsmålet var hvorvidt arbeidstakeren hadde valgrett ved virksomhetsoverdragelse til Steen & Strøm Norge AS Virksomhetsoverdragelse er et begrep som brukes når en kommune omorganiserer drift, for eksempel til et interkommunalt foretak eller konkurranseutsetter en tjeneste i kommunen. Rettigheter i arbeidslivet. Privatisering og konkurranseutsetting. Virksomhetsoverdragelse

Virksomhetsoverdragelse. Ved en virksomhetsoverdragelse blir tidligere arbeidsgivers rettigheter og plikter som følge av arbeidsavtaler eller arbeidsforhold overført til den nye arbeidsgiveren, jfr. arbeidsmiljøloven § 16-2. Videre gir ikke virksomhetsoverdragelsen grunnlag for oppsigelse, jfr. § 16-4 Virksomhetsoverdragelse. Omorganiseringer i statlig sektor kan i noen tilfeller innebære at det foreligger en virksomhetsoverdragelse. Arbeidsmiljøloven har regler om dette som skal ivareta de ansattes rettigheter Kapittel 16 Arbeidstakernes rettigheter ved virksomhetsoverdragelse § 16-1. Hva kapitlet omfatter § 16-2. Lønns- og arbeidsvilkår § 16-3. Reservasjonsrett mv. § 16-4. Vern mot oppsigelse § 16-5. Informasjon og drøfting med tillitsvalgte § 16-6 Arbeidstakernes rettigheter i forbindelse med en virksomhetsoverdragelse fremgår av arbeidsmiljøloven kapittel 16. Arbeidsavtalen Den tidligere arbeidsgiverens rettigheter og plikter som følger av arbeidsavtale eller arbeidsforholdet overføres i følge arbeidsmiljøloven § 16-2 nr. 1 til den nye arbeidsgiveren

Vi har 20 års erfaring og kompetanse i alle rettsdisipliner. Kontakt oss idag! 20 års erfaring og kompetanse i alle rettsdisipliner. Kontakt oss idag Viktige avklaringer om rettigheter ved virksomhetsoverdragelse Tor Olav Carlsen, juridisk direktør, Spekter. Foto: Thomas T. Kleiven. - Hvilke rettslige konsekvenser en virksomhetsoverdragelse har, er viktige regler for både arbeidstaker- og arbeidsgiversiden Hvilke rettigheter tar statsansatte med seg til ny arbeidsgiver dersom statsansatte overføres fra staten til privat virksomhet i forbindelse med en virksomhetsoverdragelse? Fredag 26. juni 2020 avsa Høyesterett dom i sak om dette, der Oslo tingrett og Borgarting lagmannsrett tidligere hadde kommet til forskjellige konklusjoner

Her er rettigheter når den kommunale barnehagen blir privat

Ansattes rettigheter ved virksomhetsoverdragelse Arbeidsmiljøloven (aml) har et eget kapittel om virksomhetsoverdragelse, kapittel 12 A. Ett av hovedmålene med kapittelet er å sikre de ansatte og deres rettigheter når virksomheten skifter eier Reglene for arbeidstakernes rettigheter ved virksomhetsoverdragelse er av stor praktisk betydning. De innebærer i hovedtrekk at arbeidstakernes individuelle rettigheter og plikter i arbeidsforholdet skal overføres uendret til den nye arbeidsgiveren

Advokathjelp innen selskapsrett | Fullford Pettersen & Co

Ved en virksomhetsoverdragelse overtar den nye arbeidsgiveren den tidligere arbeidsgivers rettigheter og plikter som følger av arbeidsavtalen eller arbeidsforholdet. En arbeidstaker har dermed rett på samme lønn som følger av avtalen med forrige arbeidsgiver. Utestående ferie vil videreføres til ny arbeidsgiver Virksomhetsoverdragelse er overføring av en virksomhet eller en del av virksomhet til en annen arbeidsgiver.Regler om virksomhetsoverdragelse skal sikre arbeidstakernes fortsettelse av arbeidsforhold og beskytte deres rettigheter.. Eksempler på virksomhetsoverdragelse er: fusjon; fisjon; innmatsalg; utkontrakterin I forrige tips gjennomgikk vi hva som skal til for at det skal kunne sies å foreligge en virksomhetsoverdragelse i arbeidsrettslig forstand. Vi skal senere komme tilbake til hva som er de rettslige konsekvensene av dette. I dette tipset ser vi på hvilken saksbehandling som kreves overfor tillitsvalgte og berørte arbeidstakere ved gjennomføringen av en virksomhetsoverdragelse I domsslutningen er det fastsatt at arbeidstakernes rettigheter og plikter som fulgte av arbeidsavtalene med Braathens ASA, derved er overført til SAS. Kommentarer. Reglene om virksomhetsoverdragelse er ment å beskytte ansatte i situasjoner der virksomheten blir solgt/innfusjonert Rettigheter ved virksomhetsoverdragelse Enhver arbeidsgiver står fritt til å overføre virksomheten til en annen arbeidsgiver. Slike overdragelser skaper ofte usikkerhet hos de ansatte og det er ikke uvanlig at det oppstår konflikter som følge av at arbeidstaker må forholde seg til en ny arbeidsgiver

Dom i Høyesterett - virksomhetsoverdragelse. Høyesterett avsa 16. mars 2010 dom HR-2010-473-A som gjaldt spørsmål om skifte av leverandør av bakketjenester ved Bardufoss lufthavn representerte en virksomhetsoverdragelse etter arbeidsmiljøloven § 16-1. Avgjørelse ⏲ 19. mars 2010 00:00 Randi Bjørhei Del artikkel Høyesterett avsa 16. mars 2010 dom HR-2010-473-A som gjaldt spørsmål. De ansattes rettigheter under en virksomhetsoverdragelse reguleres i arbeidsmiljøloven kapittel 16. Oppsigelse grunnet virksomhetsoverdragelse er ikke lovlig. Ved aksjesalg gjelder ikke reglene om virksomhetsoverdragelse. I slike tilfeller er det kun aksjene som skifter eier. Rene aksjesalg er ikke å anse som virksomhetsoverdragelse Guide og veileder ved virksomhetsoverdragelse Ved virksomhetsoverdragelse har arbeidstaker rettigheter jmf. arbeidsmiljøloven. Her får du en veileder som gir deg en oversikt over arbeidstakers rettigheter i forbindelse med virksomhetsoverdragelse. Tilgang til 10 valgfrie dokumente Arbeidstakers rettigheter ved virksomhetsoverdragelse virksomhetsoverdragelse i arbeidsmiljøloven kap. 16 kommer til anvendelse for de ansatte i alle de kommuner som slår seg sammen. En kommunestrukturprosess kan også skje ved at en kommune blir delt og innlemmet i flere andr

Virksomhetsoverdragelse: Ansattes lovfestede rettigheter

Ved en virksomhetsoverdragelse skjer det en automatisk overføring av arbeidsforholdene, herunder rettigheter og plikter etter arbeidsavtalen. Reglene om virksomhetsoverdragelse følger av arbeidsmiljølovens kapittel 16, og gjelder både i privat og offentlig sektor Virksomhetsoverdragelse gir ikke arbeidsgiver større eller mindre adgang til å gjennomføre endringer i de ansattes arbeidsvilkår. De rettigheter og plikter som gjaldt mellom den ansatte og den opprinnelige arbeidsgiver på overdragelsestidspunktet skal respekteres av ny arbeidsgiver Virksomhetsoverdragelse. Med virksomhetsoverdragelse menes at en virksomhet eller en del av denne overdras til en ny eier. Mange benytter betegnelsen «innmatsalg». Dette er mindre presist, men illustrerer godt at dette er noe annet enn overdragelse av alle aksjene/selskapsandelene i en bedrift

Altinn - Virksomhetsoverdragelse

VIRKSOMHETSOVERDRAGELSE VED KOMMUNESAMMENSLÅING Rettigheter ved kommunesammenslåing Fra 1. januar 2020 vil det være 11 fylker og 356 kommuner etter den [ Dette vil kunne innebære en virksomhetsoverdragelse etter arbeidsmiljølovens regler. Det vi skal se litt på her, er når det foreligger en virksomhetsoverdragelse etter arbeidsmiljølovens regler, og hva det innebærer. Regelen om arbeidstakers rettigheter ved virksomhetsoverdragelse finner vi i arbeidsmiljølovens kapittel 16 Arbeidstakers rettigheter ved virksomhetsoverdragelse var i 1977-loven regulert i kapittel XII A om arbeidstakers rettigheter ved virksomhetsoverdragelse mv. I dagens arbeidsmiljølov av 2005 blir disse rettighetene regulert i kapittel 16. Dette kapittelet implementerer virksomhetsdirektivet

virksomhetsoverdragelse har gjennomført lovfestet valg av de ansattes styremedlemmer. 2.4 Øvrige eiendeler, rettigheter og forpliktelser [I den grad overdragelsen omfatter annet enn Avtalene og de Ansatte, slik som eiendeler, varelager rettigheter og plikter som ved virksomhetsoverdragelse. Her benytter vi to typer kilder: En gjennomgang av norsk lovverk og rettspraksis og erfaringer fra hoved-stadsområdene i Sverige og Danmark. På denne bakgrunn skisseres to ulike mo-deller: Den meste ytterliggående, Modell 4: Virksomhetsoverdragelse. Denn

Spørsmålet er hvilke rettigheter arbeidstakerne har i slike overføringssituasjoner? Utgangspunktet tas i arbeidsmiljøloven kapittel 16 om arbeidstakernes rettigheter ved virksomhetsoverdragelse. Boken gir en grundig og systematisk gjennomgang av regelverket for virksomhetsoverdragelser, og den er nyttig for alle som arbeider med arbeidsrettslige spørsmål knyttet til virksomhetsoverdragelse • Rettigheter som ikke er en del av tariffavtalen, beholder man hos ny arbeidsgiver. Det er ikke hogget i stein hvilke rettigheter dette handler om, så det bør avklares mellom partene før ­overgangen skjer. Virksomhetsoverdragelse Oppsigelse når bedriften blir overdratt til ny eier, virksomhetsoverdragelse; Skriv ut. Oppsigelse når bedriften blir overdratt til ny eier, virksomhetsoverdragelse. Hvis arbeidsgiveren skal overdra bedriften til en ny eier (virksomhetsoverdragelse), kan den nye eieren kanskje være interessert i å slippe å overta alle de ansatte Reglene om virksomhetsoverdragelse utløser et sett av viktige rettigheter for arbeidstakerne. Det sentrale er at både lønn-, arbeids- og kollektive pensjonsrettigheter overføres i sin helhet. Virksomhetsoverdragelsen fører videre til et viktig vern mot oppsigelse på bakgrunn av overdragelsen og kan utløse en valgrett for arbeidstaker

Jusinfo.no: Rettigheter ved virksomhetsoverdragelse

Stillingsvernet ved virksomhetsoverdragelse etter skipsarbeidsloven. Selv om ordlyden er taus om dette, fremhever forarbeidene at bestemmelsen forutsetter at rettigheter og plikter i ansettelsesforholdet som hovedregel overføres ved overdragelse av en samlet virksomhet Rettigheter etter tariffavtaler Med tariffavtaler menes alle kollektive avtaler, herunder sentrale og lokale særavtaler. Ny arbeidsgiver blir iht. arbeidsmiljøloven § 16-2 bundet av tariffavtale dersom det ikke innen tre uker etter overdragelsen gis melding til den annen part i avtalen om at ny arbeidsgiver ikke ønsker å være part i avtalen Reglene om virksomhetsoverdragelse innebærer at de rettigheter og forpliktelser som følger av arbeidstakerens arbeidsavtale eller arbeidsforhold på tidspunktet ved sammenslåingen vil gjelde for ny arbeidsgiver. Ettersom hovedtariffavtalen skal gjelde i den nye kommunen, kan ikke arbeidsgiver i den nye kommunen reservere seg mot HTA Reglene om virksomhetsoverdragelse kommer ikke til anvendelse ved rene aksjesalg. Hensikten med arbeidsmiljølovens regler i arbeidsmiljøloven kapittel 16 om virksomhetsoverdragelse er å sikre at arbeidstakernes arbeidsforhold og betingelser ikke endres på grunn av overdragelsen Retningslinjer for personalpolitikk ved omstillingsprosesser finnes kun digitalt. Det er mulig å laste ned pdf-versjon og trykke opp selv. På Arbeidsgiverportalen til Difi finner du verktøy du trenger i en omstilling. Difi svarer på spørsmål om retningslinjene

Arbeidstakers rettigheter ved virksomhetsoverdragelse

Informasjons- og drøftelsesplikt med tillitsvalgte Arbeidstakeres rettigheter ved virksomhetsoverdragelse Overføring av lønn og arbeidsvilkår Pensjonsordninger Tariffavtalens stilling Reservasjonsrett og valgrett De nevnte temaene vil bli knyttet opp med relevant rettspraksis og praktiske problemstillinger Ny dom om virksomhetsoverdragelse fra EU domstolen. Ny dom om virksomhetsoverdragelse fra EU domstolen fastslår at arbeidstakere har rett til å regne inn all ansiennitet fra sin tidligere arbeids­giver når oppsigelsestidens lengde skal fastslås ved senere nedbemanning hos ny arbeidsgiver Virksomhetsoverdragelse: Ansattes rettigheter og plikter Der er noen få mulige konsekvenser av virksomhetsoverdragelse for ansatte. Arbeidstaker har særlige rettigheter regulert i kapittel 16 i Arbeidsmiljøloven Virksomhetsoverdragelse Hva innebærer det å være en del av en virksomhetsoverdragelse?Hva skjer med jobben min når vi slår sammen kommunene?Hvem ivaretar mine rettigheter som ansatt?Får jeg andre arbeidsoppgaver i den nye kommunen?Hvor skal jeg jobbe?Plikt til å bli med over til ny arbeidsgiver § 9-2 fjerde ledd - Virksomhetsoverdragelse Bestemmelsen i § 9-2 fjerde ledd angir at justering av inngående avgift skal skje ved overdragelse av alle typer kapitalvarer som ledd i hel eller delvis overdragelse av virksomhet som er fritatt for merverdiavgift etter § 6-14

2017 | Signaler | AkademikerforbundetSAFE i BeerenbergTransocean-kontrakten :: Nocklubben

Virksomhetsoverdragelse

Kommunalt ansattes rettigheter. Privatisering av kommunale legesentre vil i arbeidsrettslig forstand antakelig måtte anses som en virksomhetsoverdragelse etter arbeidsmiljølovens kapittel 16. Dette innebærer at tidligere arbeidsgivers rettigheter og plikter som følger av arbeidsavtaler overføres den nye arbeidsgiver Virksomhetsoverdragelse. Omorganisering av en bedrift vil ofte kunne innebære en virksomhetsoverdragelse. slik at vi gjennom vår rådgivning sikrer at bedriften overholder reglene knyttet til arbeidstakers rettigheter, samtidig som arbeidsgivers styringsrett opprettholdes i størst mulig grad Rettigheter ved virksomhetsoverdragelse - Osloadvokatene hjelper deg Rettigheter ved virksomhetsoverdragelse - Osloadvokatene hjelper deg. Når hele eller deler av en virksomhet skal overføres og videreføres hos en annen arbeidsgiver foreligger det en virksomhetsoverdragelse Virksomhetsoverdragelse. Formålet med reglene om arbeidstakernes rettigheter ved virksomhetsoverdragelse er å sikre at endringer i partsforholdet på arbeidsgiversiden ikke medfører dårligere rettigheter for arbeidstakerne enn de som gjelder i ansettelsesforholdet med den opprinnelige arbeidsgiver De ansattes rettigheter ved en virksomhetsoverdragelse. Stillingsvern . Det gjelder et absolutt forbud både for tidligere og ny arbeidsgiver mot å gå til oppsigelse eller avskjed på grunn av en virksomhetsoverdragelse

Kapittel 16. Arbeidstakernes rettigheter ved ..

Hvilke rettigheter har ansatte som blir med over til ny arbeidsgiver? Ansatte som får bli med over til ny arbeidsgiver fordi outsourcingen anses som en virksomhetsoverdragelse, har rett til å beholde sin lønn og andre individuelle vilkår Boken gir en grundig og systematisk gjennomgang av regelverket for virksomhetsoverdragelser, og den er nyttig for alle som arbeider med arbeidsrettslige spørsmål knyttet til virksomhetsoverdragelse.Bakgrunnen for reglene om virksomhetsoverdragelse er å beskytte arbeidstakernes rettigheter i forbindelse med overdragelse av virksomheten til en annen arbeidsgiver Pensjonsrettigheter ved virksomhetsoverdragelse - hvilke forpliktelser påhviler ny arbeidsgiver? av Espen Bergh. ESPEN BERGH er født 1961, cand. jur. 1987. Han har siden 1999 arbeidet mye med pensjonsspørsmål som advokat i Wiersholm, Mellbye & Bech. I perioden 1990 til 1999 var han. Fusjon betyr å slå sammen to eller flere selskap. Ved fusjon overfører et selskap eiendeler, rettigheter og forpliktelser til et overtakende selska

Virksomhetsoverdragelse - ansattes rettigheter Juridisk

Rettigheter ved virksomhetsoverdragelse Ved overdragelse av en begrenset del av virksomheten - typisk ved outsourcing - vil arbeidstaker ofte tilstås valgrett, fordi arbeidssituasjonen endrer seg ved overføringen Reglene for virksomhetsoverdragelse er aktuelle når to selskap fusjonerer. Arbeidsmiljølovens kapittel 16 har regler som skal sikre arbeidstakernes ansettelsesforhold og arbeidsvilkår i slike situasjoner, og gjennomfører EU-direktiv på området i norsk rett. Reglenes formål er å verne arbeidstakerne og fastslår at hovedregelen er at arbeidstakernes rettigheter i arbeidsforholdet skal.

Virksomhetsoverdragelse: Hva er det? - Codex Advoka

Rettigheter ved virksomhetsoverdragelse. Sist oppdatert: 06.06.2019 13:16. Innledningsvis vil jeg få bemerke at det rettslig sett ikke er noen store forskjeller på virksomhetsoverdragelser i offentlig sektor og privat sektor. Jeg vil nedenfor se litt nærmere på arbeidstakernes rettigheter etter arbeidsmiljølovens regler Arbeidstakers rettigheter ved virksomhetsoverdragelse Ved en virksomhetsoverdragelse overføres selve ansettelsesforholdet til den nye arbeidsgiveren. Det betyr at den nye arbeidsgiveren må respektere de lønns- og arbeidsvilkårene som gjaldt mellom arbeidstaker og tidligere arbeidsgiver. Visse pensjonsrettigheter overføres ikke Ved virksomhetsoverdragelse er hovedregelen etter arbeidsmiljøloven § 16-2 at tidligere arbeidsgivers rettigheter og plikter som følger av arbeidsavtalen eller arbeidsforholdet som foreligger på det tidspunkt overdragelsen finner sted, overføres til den nye arbeidsgiver. For de ansatte medfører dette at de arbeidsavtaler (også muntlige) som man har med gammel virksomhet overdras til den. Ved en virksomhetsoverdragelse overføres alle rettigheter og plikter etter den enkeltes arbeidsavtale til ny arbeidsgiver. Ny arbeidsgiver blir således bundet av den foreliggende arbeidsavtale. Dette innebærer et vern mot nedsetting av lønn, endring av ar-beidstid, endring av arbeidssted mv. som går ut over arbeidsgivers styringsrett

Ansatt får erstatning etter oppsigelse, og rett til å stå

Arbeidstakeres stilling ved virksomhetsoverdragelse - NEF

Høyesterett avsa den 26. juni 2020 dom i den såkalte ISS-saken. Saken gjelder overgang av rettigheter og forpliktelser i forholdet mellom arbeidsgiver og arbeidstakere ved virksomhetsoverdragelse fra statlig til privat virksomhet. 61 renholdere som tidligere hadde arbeidet i Forsvarsbygg krevde å beholde særpensjon, opptjening av offentlig AFP og oppsigelsesfristene de hadde hatt før. I slike situasjoner er det viktig å ha kjennskap til at arbeidsmiljøloven kapittel 16 regulerer arbeidstakernes rettigheter ved en virksomhetsoverdragelse. Ved salg av en bedrift vil det ofte være fristende for oppkjøperen å presentere nye og endrede arbeidsavtaler for de ansatte, eller å fjerne etablerte bonusordninger og frynsegoder

Parat24 - Full seier i høyesterett

Virksomhetsoverdragelse gir rettigheter - Advokater i Oslo

Virksomhetsoverdragelse - viderevirkninger og eftervirkninger. Arbeidsrettsgruppens høstseminar 25.11.2019. Stein Evju. Begrep 'eftervirkning': Rettigheter/plikter som består på et gitt rettsgrunnlag og som fortsatt består mellom de berørte når dette rettsgrunnlaget faller bort Viser seg at det ikke er Virksomhetsoverdragelse allikevel, sjefen skal avvikle firmaet, men selger da innbo, kundedatabaser og ansatte får da tilbud om å bli med. Da gjelder nok ikke de samme regler om lønn som han hadde, men på den annen side så synest jeg det høres litt rart ut om en ikke har noe rettigheter i forhold til lønn Virksomhetsoverdragelse . 22. februar 2014 / Nyheter, Virksomhetsoverdragelse. Arbeidstakers rettigheter ved virksomhetsoverdragelse. Virksomhehetsoverdragelse er når en offentlig eller privat virksomhet, eller en selvstendig del av en virksomhet, overføres til ny eier og arbeidsgiver Reglene om virksomhetsoverdragelse sikrer at arbeidstakers rettigheter i arbeidsforholdet ikke forringes ved overføringen av virksomheten. Det gjelder bl.a. et forbud mot oppsigelse på grunn av overdragelsen samt en rett til at lønns- og arbeidsvilkår videreføres Sak om virksomhetsoverdragelse strømmes på nettet. Høyesterett skal blant annet ta stilling til hvilke rettigheter og plikter som overføres ved virksomhetsoverdragelse fra arbeidsgiver i offentlig sektor til arbeidsgiver i privat sektor. Ankeforhandlingen gjennomføres som fjernmøte

Virksomhetsoverdragelse og rettsvirkninger 3 Arbeidsrett og arbeidsliv. Bind 2, s. 1-91 (2005) Det er likevel et spørsmål om dette gjelder uten ytterligere begrens Arbeidstakernes rettigheter ved virksomhetsoverdragelse (§§ 16-1 - 16-7) / § 16-3.Reservasjonsrett mv. Arbeidstaker kan motsette seg at arbeidsforholdet overføres til ny arbeidsgiver. Arbeidstaker som motsetter seg at arbeidsforholdet overføres til ny arbeidsgiver, må skriftlig underrette tidligere arbeidsgiver om dette innen den frist denne har fastsatt Særaldersgrenser og pensjonsrettigheter i Statens Pensjonskasse ved virksomhetsoverdragelse. Les Erik Råd Herlofsens artikkel i tidsskriftet Vi over 60, her. Proud member of L&E Global. St. Olavs gate 27, Oslo - Tlf: (+47) 22 01 70 50 Arbeidstakers rettigheter og plikter ved overføring 3.1 Arbeidsforholdene overføres Ved en virksomhetsoverdragelse har de ansatte rett til å være med over til ny arbeidsgiver. Arbeidsforholdet videreføres og arbeidstakerne opprettholder rettigheter og plikter Hei. I arbeidsmiljøloven står følgene under Arbeidstakernes rettigheter ved virksomhetsoverdragelse: § 16-2.Lønns- og arbeidsvilkår (1) Tidligere arbeidsgivers rettigheter og plikter som følger av arbeidsavtale eller arbeidsforhold som foreligger på det tidspunkt overdragelsen finner sted, overfø..

 • Led zeppelin iii album.
 • Rosenthal oslo.
 • Office 365 business versions.
 • Cheerleading wiesbaden.
 • Silvesterparty kaiserslautern 2017.
 • Konzerthaus berlin spielplan 2018.
 • Einzelpreis svz.
 • Pigenavne med l.
 • Bundaberg ingefærøl.
 • Avalanche translate.
 • Oslo søvnklinikk.
 • Plutselig dårlig hørsel hos barn.
 • Salsa cubana kiel.
 • Flyreiser til sarandë albania.
 • Ketsjup syre.
 • Eminem mutter song.
 • Askeladden som kappåt med trollet på engelsk.
 • Synlig blinkhinne hos katt.
 • Donatello kunstwerke.
 • Personvernforordningen høring.
 • Lyktes kryssord.
 • Okkultasjon motsatt.
 • Pilotfrue dubai.
 • Keto vafler.
 • Css how to resize background image.
 • Mesterring.
 • Ilen kirke.
 • Flesk vs bacon.
 • Orson welles filmer.
 • Kurfürstendamm 182 183.
 • Oecd definition.
 • Quantum des dommages et intérêts.
 • Miranda otto homeland.
 • Dverghamster til salgs.
 • Samba nürtingen programm heute.
 • Jordad stickpropp vinklad.
 • Får ikke jobb deprimert.
 • Skinkestek.
 • Korttidsleie ålesund.
 • Antarctic wiki.
 • Sas format.