Home

Veileder helsestasjon 2021

Metode og prosess - Helsedirektorate

Helsestasjon for ungdom (HFU) (publisert 13. september 2017) Del 2, 3 og 4 inneholder konkrete anbefalinger for hver av deltjenestene. Fellesdelene, som berører alle deltjenestene må ses i en sammenheng med øvrige anbefalinger i delene helsestasjon, skolehelsetjenesten og helsestasjon for ungdom Informasjonstype: Retningslinjer Retningslinjetype: Nasjonal veileder Stikkord: Helsestasjon, Skolehelsetjenesten, Organisasjon og ledelse, Organisasjon og kommunehelsetjenesten, Helsefremmende og forebyggende tiltak, Barn og unge og Retningslinjer. Årstall: 2017 Språk: Nors og helsestasjon for ungdom erstatter IS-1154 «Veileder til forskrift om kommunens helsefremmende og forebyggende arbeid i helsestasjons- og skolehelsetjenesten». Retningslinjen har fire deler: 1. Fellesdeler som omhandler virksomhetens drift og berører alle deltjenestene 2. Helsestasjon 0-5 år 3 Alle barn 0-5 år bør få tilbud om regelmessige konsultasjoner på helsestasjonen. Tilbudet i helsestasjon 0-5 år bør følge et standardisert program med 14 konsultasjoner, inkludert et hjemmebesøk til nyfødte (helsestasjonsprogrammet).. Målet med helsestasjonsprogrammet er Barn, foreldre eller ungdom som er i karantene, har symptomer på sykdom eller er syke (hjemmeisolert) skal ikke komme på helsestasjon eller til skolehelsetjenesten. Barn med restsymptomer som kan knyttes til en gjennomgått infeksjon, og som ikke er nyoppståtte eller økende, kan komme til helsestasjonen når allmenntilstanden er god eller tilbake til normalt for dette barnet

Hentet fra: Veileder for helsetjenester til asylsøkere, flyktninger og familiegjenforente Den offentlige tannhelsetjenesten skal ha et systematisk samarbeid med helsestasjon, skolehelsetjenesten og helsestasjon for ungdo Helsedirektoratet vil heller at det utarbeides en anbefalt bemanningsnorm i en egen veileder. Tar utgangspunkt i de gamle normtallene. De gamle normtallene er fra 2010, og foreslo følgende: 800 elever per helsesøster i videregående skole; 550 elever per helsesøster i ungdomsskolen 300 elever per helsesøster i barneskolen Kjønnslemlestelse - Veileder om regelverk, roller og ansvar knyttet til kjønnslemlestelse. Meld. St. 11 (2018-2019) Kvalitet og pasientsikkerhet 2017 . Regjeringen.no. 2019. Detaljer. Ny nasjonal faglig retningslinje for helsestasjon - samspill i sentrum . Helserådet IS-1022 Veileder om helsetjenestetilbudet til asylsøkere, flyktninger og familiegjenforente, 2011 Det norske Barnevaksinasjonsprogrammet helsestasjon, skolehelsetjenesten og helsestasjon for ungdom, 2017 Alle har en psykisk helse Mental helse for ungdom Håndbok for helsestasjoner Misvær, Nina og Oftedal Gunnar. 3

Helsestasjon og skolehelsetjeneste - Nasjonal faglig

 1. Helsestasjon, skolehelsetjenesten og helsestasjon for ungdom skal sikre at barn og ungdom blir hørt, involvert og får innflytelse i kontakt med tjenestene, på individ- og systemnivå. Tjenestene skal jobbe for at barn og unge opplever at deres erfaringer og innspill oppleves som reelle når beslutninger tas opp og nye tiltak skal utformes
 2. Influensavaksine - veileder for helsepersonell De aller fleste eggallergikere kan vaksineres med influensavaksine hos fastlege, helsestasjon eller annet vaksinasjonssted med normal anafylaksiberedskap. 30.03.2017: Revidert på grunn av tilføyelse av to ny kapitler i veilederen;.
 3. Kommunen skal tilby helsestasjons- og skolehelsetjeneste til barn og ungdom 0-20 år og svangerskaps- og barselomsorg ved helsestasjon. Helsestasjons- og skolehelsetjenesten skal ha et tverrfaglig tilbud
 4. Generell veileder i pediatri og Akuttveileder i pediatri er laget på frivillig basis av en rekke medlemmer i Norsk barnelegeforening, NBF. Webversjonen er utarbeidet av Helsebiblioteket. Kommentarer, rettelser eller endringsforslag sendes på e-post til veiledere@barnelegeforeningen.no
 5. imum av egenskaper et byggverk må ha for å kunne oppføres lovlig i Norge
 6. Veileder i gynekologi (2015) 9. februar 2020. Veileder i gynekologi 2015 delt opp i seksjoner. Forord fra presidenten i Legeforeningen.pdf. Last ned infertilitet_2017.pdf. Last ned. Klimakteriet.pdf. Last ned. Kroniske bekkensmerter.pdf. Last ned. Lovbestemte meldinger.pdf. Last ned. Mottak av pasienter etter seksuelle overgrep.pdf
 7. Helsestasjon 0-6 år Desember 2017 Side 2 Innhold 1 Helsestasjon 0 - 6 år - se prosedyrer del I IS-1022 Veileder om helsetjenestetilbudet til asylsøkere, flyktninger og familiegjenforente, 2011 St.melding. nr 47 (2008 - 2009).

• Helsestasjon - og skolehelsetjenesten er gjennomført etter lov, forskrift og veileder for tjenesten. • Vaksinasjonsdekningen er god. • Alle førstegangsgravide tilbys fødselsforberedende kurs i gruppe. • Gir psykologtjenester til barn 0-5år og til elever ved Arna Videregående skole Veileder MRSA-veilederen (Smittevern 16) Publisert 02.08.2009 Oppdatert 12.04.201 E-postadresse. E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte og slette din e-postadresse ved å følge lenke i varslene du mottar

Oslostandard for samarbeid mellom helsestasjon, barnehage og barneverntjeneste (PDF) Mal for melding til barneverntjenesten (docx) Mal for samarbeidsavtale (docx) Veileder fra Utdanningsdirektoratet: Til barnets beste - samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten; Foreldreundersøkelse. Lenke til den nasjonale foreldreundersøkelse Helsestasjon er et gratistilbud for gravide, barn og unge. Her kan du få råd og veiledning fra blant annet lege, helsesykepleier, jordmor, psykolog og fysioterapeut. Det finnes eget tilbud for ungdom 13-23 år. Engen helsestasjon har også tilbud til studenter opp til 25 år 1.4 Endringer i forhold til forrige MRSA-veileder Arbeidet med den første nasjonale MRSA-veilederen ble påbegynt i 1999, og veilederen ble publisert i 2004. I hovedsak ga veilederen anbefalinger for håndtering av MRSA på sykehus, selv om tiltak i helse-tjenesten utenfor sykehus også ble omtalt 2011), utarbeidet på bakgrunn av «Veileder til forskrift om kommunens helsefremmende og forebyggende arbeid i helsestasjons- og skolehelsetjenesten». Denne veilederen ble i 2017 erstattet av Nasjonal faglig retningslinje for det helsefremmende og forebyggende arbeidet i helsestasjon, skolehelsetjeneste og helsestasjon for ungdom Helsestasjon for ungdom. Dersom du ikke har mulighet til å oppsøke skolehelsetjenesten, kan ungdom mellom 12 og 20 år (noen har tilbud opp til 24 år) få hjelp på helsestasjon for ungdom (HFU). For å finne nærmeste helsestasjon for ungdom, gå til din kommunes nettsider for mer informasjon

Halden helsestasjon er åpen fra kl 8-15 alle hverdager. Adressen er Familiens hus, Os allè 4, 1777 Halden. Opprettet: 28.03.2017 13:51 Halden kommune - Postboks 150, 1751 Halden - Storgata 8, 1771 Halden - Telefon 69 17 45 00 - Telefax 69 18 00 58 Org. nr. Veileder. Last ned PDF (2,9MB) Vis blabar PDF ISBN-nummer 978-82-7768-344-7 HR-nummer 2288 Utgitt oktober 2014. Veilederen er utarbeidet av DSB i samarbeid med Fylkesmannen i Rogaland og Universitetet i Stavanger. >> Her finner du en utfyllbar versjon av analyseskjema for helhetlig risiko- og sårbarhetsanalys

Veileder for Fylkesmannens arbeid med risiko- og sårbarhetsanalyser (fylkesROS) - Versjon 4 - mars 2020. oktober 2017. Rettleiar for tryggleik ved store arrangement (nynorsk) Ei handbok - eit verktøy - til nytte for både arrangørar og myndigheiter. oktober 2017 Forskningsprosjektet Forberedende samtaler i sykehjem ved Senter for medisinsk etikk har laget en veileder til planlegging og gjennomføring av forhåndssamtaler på sykehjem. Veilederen forteller kort om hensikt og gjennomføring av forhåndssamtaler 1 16101280 Brukerundersøkelsen HELSESTASJON I dette skjemaet kan du gi uttrykk for din erfaring med en helsestasjon de siste 12 månedene. Hvis du har både personlig erfaring som bruker og erfaring som pårørende, ber vi deg svare ut fra din erfaring som personlig bruker Helsestasjon (1) Hjerneslag (1) Hjerte og kar (4) Infeksjon (4) Intravenøs tilførsel (1) KOLS (1) 2017. Detaljer. Kliniske Detaljer. KOLS - Nasjonal faglig retningslinje og veileder for forebygging, diagnostisering og oppfølging av personer med kols Veileder 5 Veileder om medisinsk bruk av røntgen- og MR-apparatur Veileder til forskrift om strålevern og bruk av stråling Forskrift 16.des 2016 nr. 1659 om strålevern og bruk av stråling er hjemlet i lov av 12. mai 2000 om strålevern og bruk av stråling. Formålet med forskriften er å sikre forsvarlig strålebruk

Helsestasjon for barn (0-5 år) Helsestasjon er til barn 0-5 år og deres foreldre. Grunnbemanningen består av jordmor, helsesykepleier, lege og fysioterapeut. Helsestasjonen samarbeider også med kommunepsykologer, barnehageansatte, familieterapeuter, barnevern, koordinerende enhet og pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) ved behov Meldingsutveksling er i dag den viktigste formen for elektronisk informasjonsutveksling mellom aktørene i helse- og omsorgssektoren. Det er stor pågang fra nye aktører for å komme i gang med elektronisk meldingsutveksling med allerede eksisterende aktører. Denne veilederen gir et sett med felles nasjonale kjøreregler og en forståelse for hvordan dette skal gjøres i helsesektorens ulike.

Helsestasjon og skolehelsetjenesten er en lovpålagt tjeneste, rettet mot gravide, barn og unge fra 0-21 år. Tjenesten skal bidra til å forebygge sykdom og fremme fysisk- og psykisk helse til barn, unge og deres foresatte. Malvik kommune har to helsestasjoner, Hommelvik og Vikhammer helsestasjon Helsestasjonen veileder i foreldrerollen og driver foreldregrupper. Målgruppe. Barn og unge i aldersgruppen 0-20 år, gravide og foresatte. Kriterium/vilkår. Ungdom har i tillegg et tilbud gjennom Helsestasjon for ungdom Alle barn får innkalling ved bestemte alderstrinn Veileder nr 1-2017 Veileder til vannressursloven og NVEs behandling av vassdrags- og grunnvannstiltak Norges vassdrags- og energidirektorat NVE NVE ISSN 1501-0678 Veilederen beskriver hvordan vassdrags- og grunnvannstiltak behandles etter vannressurslovens bestemmelser. Akvakultur, drikkevann, grunnvann, grunnvannskonsesjon

Veileder til eierseksjonslovens offentligrettslige regler Brosjyre/veiledning | Dato: 12.02.2018 | Kommunal- og moderniseringsdepartementet Denne veilederen er først og fremst laget for å være et hjelpemiddel for de som arbeider med seksjoneringssaker i kommunene, på Svalbard, hos fylkesmennene og hos tinglysingsmyndigheten (Kartverket) Veilederen om reguleringsplaner inngår i Kommunal- og moderniseringsdepartementets veiledning til plandelen av plan- og bygningsloven av 2008. Den vil sammen med veilederen til kommuneplanens arealdel og veilederen til forskrift om kart, stedfestet inf.. Nasjonal faglig retningslinje for det helsefremmede og forebyggende arbeidet i helsestasjon, skolehelsetjeneste og helsestasjon for ungdom erstatter IS-1154 «Veileder til forskrift om kommunens helsefremmende og forebyggende arbeid i helsestasjons- og skolehelsetjenesten» Veileder for helse- og omsorgstjenestens arbeid. Vold i nære relasjoner Søk. Vold og overgrep mot barn. Personer som utøver vold og overgrep. Negativ sosial kontroll, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse. Vold og overgrep mot voksne og eldre. Aktuelt Veileder i fødselshjelp (2020) Veileder i gynekologi (2015) Veileder i gynekologisk onkologi (2020) Koronavirus ved svangerskap og fødsel . Råd for håndtering av gravide med påvist/mulig CoVid19-infeksjon (koronavirus) Arkiv - utgåtte veiledere . NFOG . Andere nyttige fagressurser

Stange helsestasjon gjør nødvendige tiltak for å unngå smittespredning. Vi utfører grundig vask av overflater mellom hver konsultasjon. Det er spritdispenser i døra som alle må benytte seg av før de kommer inn og før de går ut igjen. Konsultasjoner settes opp spredt ut over dagen for å hindre a Målselv helsestasjon. Her finner du oversikt over helsesykepleierne (trykk her) Besøksadresse: Andslimoen helsestasjon Målselv helsesenter, Fagerlidal 397, Andslimoen, 9325 Bardufoss. Holt helsestasjon (Åpent hver tirsdag) Holt helsehus 9334 Øverbygd. Postadresse: Målselv helsestasjon Fagerlidal 397 9325 Bardufos Postadresse. Mattilsynet Felles postmottak Postboks 383 2381 Brumunddal Org.nr. 985 399 07 Helsestasjon for ungdom (HFU) (publiseres sommeren 2017) Del 2, 3 og 4 inneholder konkrete anbefalinger for hver av deltjenestene. Innholdet i helsestasjons- og skolehelsetjenesten er nærmere regulert i «Forskrift om kommunens helsefremmende og forebyggende arbeid i helsestasjons- og skolehelsetjenesten»

Hovedveilederen gir informasjon om og retningslinjer for inndelingen i funksjoner og arter (ressursbruken i kommunene) i regnskapsrapporteringen i KOSTRA. Fylkesmennene og Kommunal- og moderniseringsdepartementet svarer løpende på kontoplanspørsmål til.. Veileder for oppfølging av personer med store og sammensatte behov (2017) Veiledende materiell for kommunene om forebygging av selvskading og selvmord (2017) Nasjonal faglig retningslinje for det helsefremmende og forebyggende arbeidet i helsestasjon, skolehelsetjeneste og helsestasjon for ungdom (2017

Helsestasjon 0-5 år - Helsedirektorate

Helsestasjons- og skolehelsetjenesten - FH

2017. Detaljer. Genitale misdannelser og forstyrrelser i kjønnsutviklingen - I: Veileder i gynekologi. Den norske legeforening og Norsk gynekologisk forening. [Helsestasjon for ungdom] Helsedirektoratet 2014-2017 Veileder for ansatte Bilde: Fra kunstutstilling i Tyrihans barnehage . 2 Innledning 5.4.1 Helsestasjon / skolehelsetjenesten. Hitra helsestasjon holder til i barnevennlige lokaler på Hitra Helsetun og er åpen hver dag kl. 08.30-15.00. Telefon: 72 44 42 42 (deler resepsjon med legekontoret) Helsestasjons- og skolehelsetjenesten er en helsefremmende og forebyggende tjeneste, og skal være et lavterskeltilbud til barn, unge og deres foresatte. Helsestasjonens formål er å fremme barns helse og forebygge [ KS - Faglig veileder for skolehelsetjenesten | 6 Spørreskjema Det er 3 ulike spørreskjema for brukere av skolehelsetjenesten. • Brukerundersøkelse for skolehelsetjenesten - ungdomstrinn og videregående skole (9. Trinn og 2. trinn vgs) • Brukerundersøkelse for skolehelsetjenesten - helsestasjon for ungdo

Helsestasjons- og skolehelsetjenesten - Helsedirektorate

Finn din nærmeste helsestasjon. Våre helsestasjoner finner du på Bekkestua, Eiksmarka, Fornebu, Gjettum, Kolsås, og Sandvika Helsestasjon 0 -5 år. 3. Skolehelsetjenesten . 4. Helsestasjon for ungdom (HFU) Del 2, 3 og 4 inneholder konkrete anbefalinger for hver av deltjenestene. 30. mai 2017 27. Digital retningslinje. Anbefalingene vil ligge tydelig først Helsestasjon 0-5 år På helsestasjonen arbeider det helsesykepleiere, leger, jordmødre, og merkantil/sekretær. Vi samarbeider med andre instanser og tjenester ved behov, f.eks. fysioterapeut, spesialisthelsetjenesten, barnevernet, habiliteringstjenesten, barnehager og Stangehjelpa 1) avslutte saken eller fortsette med interne tiltak. 2) gå til nivå 2 eller 3. Videre innsats kan involvere eksterne hjelpere til råd/veiledning, utgreiing og konkrete tiltak veileder om føring av konserninterne transaksjoner. Kommuner, kommunale foretak og interkommunale samarbeid/selskaper kan få nærmere veiledning om innholdet i regnskapsrapporteringen hos fylkesmannen. Fylkeskommuner, fylkeskommunale foretak og interfylkeskommunale samarbeid/selskape

Helsedirektoratet vil ha normtall for helsesøstr

KS - Faglig veileder for helsestasjonstjenesten 0-5 år | 3 1 Innledning Kommunene har siden 2002 hatt mulighet til å gjennomføre egne brukerundersøkelser på nettportalen www.bedrekommune.no For kommunene er bedrekommune.no et verktøy som de kan bruke til måling av tjenestekvalitet, bruker- og medarbeidertilfredshet Veileder i journalføring i helsestasjon og skolehelsetjenesten, Sist endret: 10.01.2017 09:40 Kontaktinformasjon. Besøksadresse Rådhuset Kirkevegen 8 2830 Raufoss. Telefon: 61 15 33 00. Kommunenummer: 3443 Organisasjonsnummer: 971 028 300. Postadresse Vestre Toten kommun

Retningslinjer og veiledere - Helsebiblioteket

Veileder for tidligfasen i sykehusbyggprosjekter skal derfor sees i sammenheng med Veileder for arbeidet med utviklingsplaner. Det er et formål at veilederen skal ha en positiv effekt på tidsbruk, kvalitet og kostnader i tidligfasen1 for hvert enkelt prosjekt Veilederen er fastsatt av Mattilsynet juni 2010. Sist endret 22. juni 2017. Veilederen erstatter Retningslinjer for hold av storfe fastsatt av Mattilsynet 22.juli 2005. Veilederen utfyller forskrift 22 april 2004 nr 665 om hold av storfe (storfeholdforskriften) med senere endringer Kontorsteder. Vi er om lag 650 ansatte, med kontorer i Trondheim, Tromsø, Oslo og Bergen. Personvern og informasjonskapsler/cookies. Personvernerklæringen handler om hvordan Norsk Helsenett samler inn og bruker informasjon om besøkende på våre nettsteder Brev av 16.05.2017 til Arendal kommune med varsel om tilsyn; Brev av 28.06.2017 til Fylkesmannen med dokumentasjon fra helsestasjonen i Arendal; Brev av 14.08.2017 til Arendal helsestasjon med program for tilsynet; Det ble utvekslet telefoner og e-poster i forbindelse med flytting av tidspunkt, bytting av informanter og praktisk tilrettelegging. 8 Publisert: 09. mar 2017, Sist endret: 20. jun 2017 Faktorer som påvirker tilfredshet med helsestasjonen Smilefjesene indikerer hvor fornøyde brukerene er med de ulike faktorene

Helsestasjon 0-20 år. Tlf. 76185119. Formål: Å forebygge medfødte og ervervede sykdommer. Å fremme barns fysiske, psykiske og sosiale helse. I samarbeid med andre fremme helse, trivsel og gode miljømessige forhold. Vi arbeider i henhold til retningslinjer for helsestasjons- og skolehelsetjenesten. Målgruppe: •Gravide •Barn og ungdom. Langevåg helsestasjon Stadsnesvegen 9b 6030 Langevåg. Opningstider. Kontortid: Måndag - fredag: 08:30 - 14:30. Telefontid: Måndag - fredag: 08:00 - 10:00 og 13:00 - 15:00 . Fann du det du leita etter? Ja Nei Kommentar : 70 19 91 00 (mån-fre: 08:00-15:30) Sikker post til. Verktøy: Veileder i å oppdage og håndtere mistanke om vold/seksuelle overgrep (PDF, 880 kB) Nivå 2 Helsestasjon og skolehelsetjeneste. Samarbeid mellom to tjenester. Etabler kontakt med annen tjeneste. Hva: Etabler kontakt med eller henvis til aktuell instans som fastlege,. Veileder nr 2-2019 Kantvegetasjon langs vassdrag Vegetasjonen langs vassdrag, kantvegetasjonen, er et tydelig landskapselement. Den har stor betydning for økosystemet i og langs vassdraget og kan bidra til å redusere erosjon. Kantvegetasjonens betydning gjenspeiles også i et omfattende regelverk som setter rammer for tiltak Helsestasjon for Dyr, Stathelle, Norway. 538 likes. Helsestasjon for Dyr er et tilbud til Dyreeiere i Grenland. Her tilbys enkle helsetjenester for dyr. Helsestasjonen har ikke store arealer og..

2017: Tidenes laveste sykefravær i Harstad kommune

En ansatt får en uro/bekymring. Det kan være egen oppmerksomhet, henvendelse fra foresatte eller andre. Med undring menes observasjoner eller hendelser som leder til spørsmål vedrørende barnet/foreldrenes helse, trivsel eller livssituasjon Q- 1025B Tiltak mot tvangsekteskap - veileder for offentlig ansatte. Barne- og familiedepartementet. 2001 IS-1008 En god start. Veileder til bruk i diagnoseprosessen for funksjonshemmede. 2002 IS-1060 Seksuelle overgrep mot barn. En veileder for hjelpeapparatet, 2003 IS-1104 Veileder i miljørettet helsevern, 2003 IS-1183 Hvordan holde orden i eget hus NFFA-veilederen 2019-2021. Deklarering og transport av farlig avfall og radioaktivt avfall 2019-2021

Fellesdel: Ledelse, styring og brukermedvirkning

25.11.2017: PDF: Slik varsler du mistanker og påvisninger av sykdommer på oppdrettsfisk, villfisk og andre akvatiske dyr: 02.11.2017: PDF: Veileder til forskrift om gjødselvarer mv av organisk opphav: 22.09.2017: PDF: Veileder for transportører av levende fisk i brønnbåt : 19.09.2017: PDF: Veiledning om vurdering av analyseresultater på. VEILEDER I KONTINUITETS-PLANLEGGING Opprettholdelse av kritiske funksjoner ved høyt personellfravær 2017. 7 DSBs operative rolle på samordningsområdet er hjemlet i kgl.res. 24. juni 2005 Instruks for Direktoratet for samfunnssikkerhets og beredskaps koordinerende rolle. 1 Skolemiljø Udir-3-2017 Her finner du informasjon om hva skolen skal gjøre hvis en elev ikke har det trygt og godt på skolen, og om elever og foreldres mulighet til å melde saken til fylkesmannen. Rundskriv Sist endret: 06.07.202 Helsestasjon 0-5 år Helsestasjonen er et lovpålagt, gratis, lett tilgjengelig lavterskeltilbud for alle barn og deres foreldre, uavhengig av sosial tilhørighet. Tjenesten skal jobbe helsefremmende, nettverksskapende og ha «friskfokus»

Influensavaksine - veileder for helsepersonell - FH

 1. Det var 9.2.2017 at kommunestyret vedtok å sende planen på høring, og du kan se alle dokumentene til kommunestyrets behandling. Dokumentene i saken. Gatebruksplan for Jevnaker sentrum. Estetisk veileder for Jevnaker sentrum. Vedlegg 1: Kostnadsestimat. Vedlegg 2: Trafikksikkerhetsvurdering. Vedlegg 3: Kartkompendium . Høringsfrist 10. mar
 2. Innholdet i denne veilederen er utarbeidet av NHO og LO, som har samarbeidet med Arbeidstilsynet om disse rådene. Veilederen er rettet mot virksomheter som har ansatte både på kontorarbeidsplassen og på hjemmekontor. Her finner du smitteverntiltak virksomheten må foreta i forkant av en eventuell gjenåpning, og kontinuerlig så lenge koronapandemien varer
 3. Oversikt over veiledere, normer og skjemaer som arkitekter, byggherrer og entreprenører trenger å forholde seg til i en byggesak eller plansak

Helsestasjons- og skolehelsetjenesten - regjeringen

Når en ansatt blir oppmerksom på noe ved barnet som bør sees nærmere på. Kan være medisinske forhold, psykisk eller fysisk utvikling, samspill, sosiale forhold, psykisk helse, foreldresamarbeid, psykososiale forhold, foreldre/barn-relasjoner, lite nettverk, rus, osv Veileder nr 7- 2014 Sikkerhet mot kvikkleireskred Utgitt av: Norges vassdrags- og energidirektorat Redaktør: Steinar Schanche og Ellen E. Davis Haugen Opplag: Web-publikasjon: www.nve.no ISSN: 1501-0678 Sammendrag: Veilederen beskriver hvordan skredfare i områder med kvikkleire, og andre jordarter med tilsvarende egenskaper, ska

Pediatriveiledere fra Norsk barnelegeforening

Byggteknisk forskrift (TEK17) - Direktoratet for byggkvalite

 1. 19. april åpnet Oslos første helsestasjon for gutter på Frogner helsestasjon. Til Oslo-avisen Vårt Oslo, sier helsebror ved stasjonen, Per Arthur Andersen, at det er en ganske høy terskel for gutter til å oppsøke helsesøster og annet helsepersonell.. De ønsker å gi gutter i Oslo et sted der de kan snakke med fagfolk uten å føle seg flaue
 2. Veiledning om byggesak Forskrift om byggesak utfyller plan- og bygningslovens regler om byggesaksbehandling, kvalitetssikring og kontroll, om tilsyn, om godkjenning av foretak for ansvarsrett og om reaksjoner der reglene ikke er fulgt
 3. Veileder om innsyn i straffesaksdokumenter for andre enn sakens parter Publisert: 03.10.2017 Det har vært behov for en samlet oversikt over reglene om innsyn i straffesaksdokumenter for andre enn sakens parter, og også å gi retningslinjer for påtalemyndighetens behandling av slike innsynsbegjæringer

Veileder i gynekologi (2015) - Legeforeninge

Ny kino og bibliotek? - Harstad kommune

Nivå 3 Helsestasjon og skolehelsetjeneste Samarbeid mellom flere tjenester; Kontakt kommunen. Telefon: 37 14 96 00 Søk ansatte Besøksadresse Furumoveien 1, Frydendal Post- og faktura adresse Postboks 158, 4952 Risør post@risor.kommune.no Kommunen bruker EHF. Organisasjonsnummer 964977402 Kontonumme 3 1.0 Om undersøkelsene 1.1 Innledning Sarpsborg kommune gjennomførte høsten 2010 brukerundersøkelser i flere tjenester, et arbeid som ble iverksatt som en del av kommunens kvalitetsmålingssystem for de ulike tjenestene

Leksehjelp på Mortensrud Røde Kors ressurssenter

MRSA-veilederen (Smittevern 16) - FH

 1. Ved 2- og 4-års konsultasjonen er barns naturlige seksuelle utvikling et tema. Helsestasjonen skal gi veiledning, slik at foresatte har nok kunnskap til å kunne snakke med barna om kropp, kjønn og seksualitet, trygghet og grenser
 2. KS' nye veileder Orden i eget hus I perioden 2013-2017 deltok mer enn 100 kommuner og fylkeskommuner i nettverk for å forbedre sin internkontroll. Gjennom arbeidet sammen med disse kommunene fikk KS ny innsikt som vi har brukt når vi har laget veilederen
 3. Veileder Oppdatert: 25.09.2017 Skriv ut. Fakta og tilgjengelighet. Gå til nettsted. Kategori: Kombinerte syns- og hørselstap og døvblindhet, Ervervet hjerneskade, Språk/tale, Sammensatte lærevansker, Nettressurser, Veiledere, Alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK
 4. Bygningsregelverket fra 1965-2017 Digital oversikt over gjeldende og tidligere bygningsregelverk fra 1965 og frem til i dag. Oversikten finner du på regjeringen.no

Smittevern i helsetjenesten - FH

Kvalitetsstandarder og veiledere - Kvalitet i barnehagen

Verktøy: Veileder i å oppdage og håndtere mistanke om vold/seksuelle overgrep (PDF, 735 kB) Nivå 1 Helsestasjon og skolehelsetjeneste. Intern innsats. Møte med foreldre/foresatte/barnet. Hva: Hva handler dette om? Hva gjør oss bekymret? Gjennomgang av observasjoner og informasjon Jordmor og lege ved helsestasjonene i Bergen kommune gir råd og veiledning til deg som venter barn eller som nettopp har fått barn. De gir også råd til deg som planlegger å bli gravid, eller hvis du trenger hjelp til familieplanlegging og valg av prevensjon. Tjenesten er gratis 3 1.0 Innledning Denne veilederen beskriver prosessen som konsulent/internkonsulent går igjennom før virksomheten er klar for Miljøfyrtårn-sertifisering, samt forberedelse til sertifisering, sertifiseringsmøtet og oppfølging i etterkant a

Bergen kommune - Helsestasjon 0-5 å

Veileder til retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (T-1442) 3 Forord Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (T-1442) ble fastsatt av Klima- og miljødepartementet 26.1.2005, med ikrafttredelse fra samme dato. Retningslinjen ble revidert 2.7.2012 og kalt T-1442/2012 Helsestasjon for gutter . Helsestasjon for gutter er et tilbud for gutter mellom 13-23 år, som er åpent hver torsdag på Sandvika helsestasjon. Det er gratis å bruke tilbudet og ingen timebestilling. Her jobber det en mannlig lege og en helsesykepleier. Gutter kan selvfølgelig også bruke Helsestasjon for ungdom

 • Street one kjoler.
 • Mountainbike camp frauen.
 • John locke politik.
 • Eføy giftig katt.
 • Krankalkulator.
 • Gjennomføre tiltak som kan bidra til å forebygge bruk av rusmidler og tobakk.
 • Kneøvelser med strikk.
 • Norsk økologisk forening.
 • Skonkost hund hur länge.
 • Immobilien privat wien.
 • Ghost in the shell rollebesetning.
 • Shopping street berlin.
 • Hjellegjerde bohus.
 • Freya the goddess of love.
 • Lydløs knapp iphone virker ikke.
 • Tarifflønn barnehage.
 • Arkaden skien nattåpent.
 • Halloween dinner münchen.
 • Avløpsrør jula.
 • Hvit refleks i øyet.
 • Alpine world cup standings.
 • Nissen fundoplication operasjon.
 • Indoorspielplatz hamburg erwachsene.
 • Okkultasjon motsatt.
 • Engbo ankervinsj problemer.
 • Haka lyrics.
 • Eragon movies.
 • Hvad er en personlig assistent.
 • Asos navy dress.
 • Skinn sneakers herre.
 • Fjerning av eggstokk og livmor.
 • Stadtverwaltung pirmasens.
 • Sommer i sarpsborg.
 • Selvskading hvordan hjelpe.
 • Country with most one night stands norway.
 • Uhrzeit miami deutschland.
 • Review fh2u2hdm1n.
 • Flaskeetiketter.
 • Sauron ringenes herre.
 • Hi 5 scandic.
 • Ally mcbeal searchin' my soul.